Proiecte de hotărâri

2023

Nr. PHData înregistrăriiTitlul proiectului de hotărâre
63/PH25 august 2023PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
62/PH25 august 2023PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. precum și a unui schimb de locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
61/PH25 august 2023PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adițional la parteneriatul de implementare pentru realizarea obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Valea lui Mihai”
60/PH23 august 2023PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art.1,art.5 și Anexei nr.1 și completarea art.4 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai, nr. 98/2022
59/PH23 august 2023PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai, nr. 95/2022
58/PH23 august 2023PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Orașului Valea lui Mihai pe anul 2023
57/PH25 iulie 2023Proiect de hotărâre privind prelungirea, rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. , și repartizarea unor  locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos   (Iancu de Hunedoara)
56/PH24 iulie 2023Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din oraşul Valea lui Mihai, pe anii 2023-2024
55/PH24 iulie 2023Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
în Oraşul Valea lui Mihai, pentru anii 2023-2024
54/PH24 iulie 2023Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului – Valea lui Mihai şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia
53/PH24 iulie 2023Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere pentru spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă
52/PH21 iulie 2023Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor
51/PH21 iulie 2023Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2023
48/PH21 iunie 2023Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale Oraşul Valea lui Mihai, în cadrul proiectul „Îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevii din Județul Bihor prin furnizarea de microbuze școlare electrice” și aprobarea acordului de parteneriat în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul Naţional de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educaţie
47/PH21 iunie 2023Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al Societăţii APĂ CANAL NORD-VEST S.A.
46/PH21 iunie 2023Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord – Vest
45/PH21 iunie 2023Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
44/PH21 iunie 2023Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţe construite prin programul A.N.L. destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
43/PH21 iunie 2023Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere locuință socială
42/PH21 iunie 2023Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiilor, a unui lot de teren pentru construirea de locuinţe proprietate personală
41/PH21 iunie 2023Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din S.F. pentru obiectivele de investiţii aferente proiectului: Valea verde
40/PH21 iunie 2023Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic (P.T.), a indicatorilor tehnico-economici şi a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii aferent proiectului: Reducerea emisiilor de carbon în orașul Valea lui Mihai, județul Bihor – Etapa 2
39/PH21 iunie 2023Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), a indicatorilor tehnico-economici şi a Devizului general, pentru obiectivul de investiţii aferent proiectului:
Reducerea emisiilor de carbon în orașul Valea lui Mihai, județul Bihor – Etapa 2
38/PH21 iunie 2023Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică – faza Studiu de fezabilitate şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, extindere și retehnologizare gospodărie de apă în localitatea Valea lui Mihai, județul Bihor” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
037/PH 19 mai 2023Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Capitolului nr. IV – Impozitul pe mijloacele de transport din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai, nr. 43/2021
036/PH18 mai 2023Proiect de hotărâre privind participarea Orașului Valea lui Mihai în cadrul proiectul „Asigurarea mobilității pe întreg teritoriul administrativ al orașului Valea lui Mihai, Judeţul Bihor prin achiziționarea de utilaje pentru menținerea în stare optimă a drumurilor, trotuarelor și pistelor de bicicletă”
035/PH17 mai 2023Proiect de hotărâre privind menţinerea calităţii de membru a U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor, în Asociația Grupul de Acțiune Locală Bihor de pe lângă frontiera cu Ungaria, respectiv, participarea U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai la implementarea Măsurii 19 – Dezvoltarea locală LEADER, finanțat prin Planul Național Strategic PAC 2023-2027
034/PH16 mai 2023Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Relocare reţele electrice în vederea realizării: Construire bază sportivă tip 1, strada Hunyadi Janos nr. F.N. oraș Valea lui Mihai, Judeţul Bihor – faza D.T.A.C. –
033/PH16 mai 2023Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Construire bază sportivă tip 1, strada Hunyadi Janos nr. F.N. oraș Valea lui Mihai, Judeţul Bihor – faza D.T.A.C. + D.T.O.E.
032/PH15 mai 2023Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului de lucru în vederea identificării și gestionării așezărilor informale de pe raza Orașului Valea lui Mihai, a evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale
031/PH15 mai 2023Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare totală de 12.000.000,00 lei, în vederea asigurării cofinanţării, a cheltuielilor neeligibile şi a prefinanţării investiţiilor de interes public local finanţate din fonduri europene nerambursabile
030/PH15 mai 2023Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000,00 lei, în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului
029/PH10 mai 2023Proiect de hotărâre privind conferirea unor distincţii DIPLOMA DE EXCELENŢĂ cu prilejul Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXVIII
028/PH08 mai 2023Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii imobilului situat administrativ în Oraşul Valea lui Mihai, str.Marton Aron nr.5, judeţul Bihor, din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj Napoca în domeniul public al U.A.T. Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor
027/PH08 mai 2023Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare aferent anului 2022
026/PH20 aprilie 2023Prelungirea unor contracte de închiriere locuință tip A.N.L. și repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
025/PH 20 aprilie 2023Aprobarea Programului-cadru al Festivalului Zilele Salcâmului în Floare – ediţia XXVIII
024/PH20 aprilie 2023Aprobarea Protocolului de colaborare dintre Oraşul Valea lui Mihai şi Fundaţia Nyilo Akac – Salcâm în Floare în vederea organizării Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXVIII
023/PH20 aprilie 2023Retragerea delegării d-lui Szilagyi Attila -consilier local să îndeplinească temporar
atribuţiile Viceprimarului Oraşului Valea lui Mihai
022/PH24 martie 2023Proiect de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai a membrilor comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al Oraşului Valea lui Mihai
021/PH23 martie 2023Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Creşe Bambi – Valea lui Mihai, a imobilului – teren şi construcţii, situat în Oraşul Valea lui Mihai, strada Marton Aron nr.42, judeţul Bihor, proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai
020/PH23 martie 2023Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Creşe Bambi – Valea lui Mihai, a imobilului – teren şi construcţii, situat în Oraşul Valea lui Mihai, strada Marton Aron nr.42, judeţul Bihor, proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai
019/PH23 martie 2023Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Orașului Valea lui Mihai, la proiectul
,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale „Zelk Zoltan” Valea lui Mihai ” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15 – Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Măsura de investiții: I9, I11
018/PH23 martie 2023Proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier local să îndeplinească temporar
atribuţiile Viceprimarului Oraşului Valea lui Mihai
017/PH22 martie 2023Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023
016/PH20 martie 2023Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare, întreținere și
exploatare al Bazinului de înot didactic situat în orașul Valea lui Mihai, str. Ștrandului nr. 1, județul Bihor
015/PH 13 martie 2023Proiect de hotărâre aprobarea participării U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor în cadrul Proiectului: MODERNIZAREA REȚELEI DE BIBLIOTECI A JUDEȚULUI BIHOR PENTRU A DEVENI HUB-URI DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR DIGITALE, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în parteneriat cu U.A.T.-urile din județul Bihor
014/PH21 feb. 2023Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentrui repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL, destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
013/PH21 feb. 2023Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială, precum şi repartizarea unor locuinţe sociale situate în Oraşul Valea lui Mihai
012/PH21 feb. 2023Proiect de hotărâre privind prelungirea și rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
011/PH21 feb. 2023Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Oraşului Valea lui Mihai
010/PH21 feb.2023Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din unitatea de învățământ cu nivel antepreşcolar Creşa Bambi – Valea lui Mihai, pentru anul de învăţământ 2022-2023
009/PH21 feb. 2023Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația tehnico-economică – faza Proiect Tehnic ai proiectului „Modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public în orașul Valea lui Mihai, jud. Bihor”
008/PH21 feb. 2023Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentațiile tehnico-economice – faza Proiect Tehnic, actualizarea Devizului centralizator actualizat și a bugetului proiectului: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Valea lui Mihai
007/PH21 feb. 2023Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de Programul pentru şcoli al României, pentru anii şcolari 2023-2026, la nivelul Oraşului Valea lui Mihai
006/PH21 feb 2023Proiect de hotărâre privind privind modificarea cuantumului lunar al contribuției de întreținere în Centrul de asistență medico-socială Valea lui Mihai, datorată de persoanele asistate sau de susținătorii legali ai acestora
005/PH 21 feb. 2023Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2023
004/PH19 ian.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2023 de beneficiarii de ajutor social, potrivit Legii nr.416/2001.
003/PH19 ian.2023Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr.I a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai- Comisia Buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat
002/PH17 ian.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2023
001/PH04 ian.2023Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Oraşului Valea lui Mihai în domeniul privat al Oraşului Valea lui Mihai, a unor bunuri imobile şi constituirea unui drept de superficie asupra terenului nr. cad. 53789 – teren neîmprejmuit în suprafaţă de 7.879 mp, cu titlu gratuit, în favoarea S.C. Apă Canal Nord Vest

2022

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri – 2022

Proiecte de hotărâri 2022

2021

2020

Registrul pentru evidenţa proiectelor de  hotărâri – 2020