Informații publice

BULETIN INFORMATIV – INFORMATII DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICA DIN OFICIU

a) Actele normative care reglementează organizarea si funcționarea Primăriei ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicata

– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările ulterioare

– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica

– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare

– Ordonanță de urgență nr. 57/2019  privind Codul administrativ

– Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal

– Legea nr. 53/2003, Codul Muncii

b) Structura organizatorica, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiente al Primăriei ORASULUI VALEA LUI MIHAI

b1) Organigrama instituției – aprobata prin H.C.L. nr. 17 / 28 februarie 2023;

b2) Regulamentul de organizare si funcționare a Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai – aprobat prin H.C.L nr. 24/29.04.2021;

b3) Programul de funcţionare

De Luni până Joi, între orele: 08.00 – 16.30

Vineri, între orele: 08.00 – 14.00

Program de furnizare a informațiilor de interes public

Serviciul Relații cu publicul.

De Luni până Joi între orele: 08.00 – 16.30

           Vineri: 08.00 – 14.00

b4) Program de audiente

Viceprimar cu atribuții de primar: dl. Karsai Jozsef Attila – miercuri, orele 9.00 12:00

Secretar general: d-na Todor Maria – marți, orele 9.00-12.00

Înscrieri se fac în fiecare luni, între orele 08.00 si 16.30, la registratura primăriei

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primăriei ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI si ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public.

Conducerea Primăriei ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI

dl. Karsai Jozsef Attila  – Viceprimar cu atribuții de primar

d-na Todor Maria – Secretar general al ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI

Persoana responsabila cu difuzarea informațiilor de interes public:

Magyar Anna – inspector superior

 d) Coordonatele de contact

Denumire: U.A.T. ORAŞUL VALEA LUI MIHAI

Sediul: Valea lui Mihai, Calea Revoluţiei nr.2 cod.415700, județul Bihor

Telefon: Centrala – 0259-355 216,

Serviciul Relații cu publicul – Registratura 0259 355 216, Fax: 0259-355 933,

E-mail: primaria@valealuimihai.ro , primaria.valealuimihai@cjbihor.ro

Site : www.valealuimihai.ro

e) Sursele financiare, bugetul si bilanțul contabil se pot consulta la sediul instituției si pe site – ul www.valealuimihai.ro   

f) Programele si strategiile proprii : Strategia de dezvoltare a ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI 2008-2013 aprobată prin H.C.L. nr. 23/2008

g) Lista cuprinzând informaţiile de interes public care se comunică din oficiu

–         Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai.

–       Structura organizatorică, atribuţiile serviciilor şi compartimentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe în cadrul Primăriei Oraşului Valea lui Mihai.

–         Numele şi prenumele persoanelor din conducerea U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai

–         Numele şi prenumele funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

–        Coordonatele de contact ale U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, respectiv: denumirea, sediul, numele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet.

–         Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil.

–         Programele şi strategiile proprii.

–         Lista cuprinzând documentele de interes public,

–         Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii.

–         Modalităţi de contestare a deciziei

h)  Lista cuprinzând documentele de interes public produse şi/sau gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, care, potrivit Legii nr. 544/2001, constituie informaţii de interes public

–         Hotărârile Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai.

–         Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primarul Oraşului Valea lui Mihai.

–         Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai.

–         Componenţa nominală, numerică şi apartenenţa politică al Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, Oraşului Valea lui – Mihai; comisiile de specialitate; Regulamentul de funcţionare al Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai.

–         Rapoartele anuale de activitate întocmite de către consilierii locali şi de către Viceprimarul Oraşului Valea lui Mihai.

–         Informări întocmite pe Primarul Oraşului Valea lui Mihai, privind starea economică şi socială a localităţii, în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai.

–         Actele normative care reglementează organizarea şi funcționarea aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai şi ale  Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai.

–         Propuneri de la cetăţeni.

–         Declaraţiile de avere ale aleşilor locali şi ale funcţionarilor publici.

–         Declaraţiile de interese ale aleşilor locali şi ale funcţionarilor publici.

–         Instrucţiuni, norme, regulamente şi circulare cu caracter dispozitiv primite de la organele centrale ale administraţiei publice.

–         Structura organizatorică a instituţiei şi a serviciilor subordonate, atribuţiile birourilor, serviciilor, compartimentelor, programul de funcţionare, programul  de audienţe.

–         Strategii, programe privind dezvoltarea socială, economică  şi turistică a oraşului.

–         Materiale de promovare turistică ale oraşului.

–         Materiale informative pentru cetăţeni.

–         Documente ce stau la baza organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparţinând domeniului public şi/sau privat al oraşului: caiete de sarcini, contracte cadru, hotărâri ale Consiliului Local care aprobă  organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, planuri de amplasare.

–         Lista de achiziţii publice servicii şi lucrări.

–         Raportul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice

–         Contracte de achiziţii publice

–         Publicaţiile de vânzare pentru bunuri mobile şi imobile transmise de către executorii judecătoreşti.

–         Hotărârile de repartizare a spaţiilor  cu destinaţie de locuinţă  şi a celor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.

–         Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate şi în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale, din fondul locativ de stat sau tip A.N.L.

–         Lista nominală cu solicitanţii de locuinţe sociale/evacuaţi/ANL îndreptățiți să primească o locuinţă.

–         Bugetul local, bilanţul contabil, contul de execuţie al veniturilor şi cheltuielilor bugetului local.

–         Zonarea teritorială a Oraşului Valea lui Mihai pentru plata impozitelor şi taxelor locale.

–         Informații privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale, stabilite conform Hotărârilor Consiliului Local, contribuabilii care beneficiază de facilități fiscale precum si  informațiile care privesc aplicarea  oricăror alte dispoziții ale  Codului Fiscal – cap. Impozite şi taxe.

–         Lista împuterniciţilor Primarului Oraşului Valea lui Mihai, care pot constata contravenţii, aplică sancţiuni pe domenii de activitate

–         Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de  situaţie şi amplasament cu mobilier stradal, construcţii provizorii.

–         Studii de fezabilitate, proiecte tehnice, avize pentru finanţarea şi executarea obiectivelor de investiţii de interes local;

–         Informaţii privind programele cu finanţare externă.

–         Lista certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire/desfiinţare,  certificatelor  de nomenclatură stradală, avizelor  de schimbare de destinaţie.

–         Nomenclatorul stradal.

–         Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă: numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor.

–         Programul de funcţionare al Serviciului de evidenţa persoanelor.

–         Situaţia lunară a beneficiarilor de ajutor social.

–         Activităţile şi locurile în care se poate presta muncă în folosul obştesc, precum şi prezenţa lunară la muncă a beneficiarilor de ajutor social.

–         Informaţii cu privire la posturile vacante şi ocuparea lor prin concurs.

–         Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.

–         Organigrama şi Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai

–         Numele şi prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public.

–         Lista informațiilor de interes public conform Legii nr. 544/2001

–         Lista documentelor produse şi/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001

–         Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544 / 2001

–         Modalităţi de contestare, în situaţia în care o persoană se consideră  vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

–         Minutele şedinţelor publice organizate în condiţiile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională  în administraţia publică.

–         Raportul anual privind  transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr. 52 /2003.

–         Protocoale de înfrăţire ale oraşului Valea lui Mihai, relaţiile de colaborare cu organe ale autorităţilor publice din ţară şi străinătate; programe ale unor vizite bilaterale.

–         Planul Local de Acțiune pentru Mediu;

–         Prevederi legale pentru mediu;

–         Anunţuri privind solicitări de obținere a acordurilor, avizelor de mediu pentru proiecte, planuri, programe, autorizații de mediu.

–         Informații privind activitatea cultural-sportivă desfășurată pe teritoriul orașului Valea lui Mihai.

–         Relaţii cu O.N.G.-urile

i) Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația in care persoana se considera vătămata in privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate – sunt prevăzute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, si anume:

– reclamația administrativa – se depune la primarul al Orașul Valea lui Mihai

– plângerea se depune la secția de contencios administrativ a Tribunalului Bihor Oradea sau a Tribunalului in a cărei raza teritoriala domiciliază.

j) Lista cuprinzând informaţiile de interes public, respectiv categoriile de documente produse şi/sau gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai care se exceptează de la liberul acces la informaţiile de interes public

1. Documentele cu caracter personal care însoțesc Hotărârile Consiliului Local şi Dispozițiile Primarului

2. Deliberările Consiliului Local in cazurile in care, potrivit legii, s-a aprobat ca acestea să nu fie publice, precum şi documentele întocmite în aceste situații.

3  Documentele de stare civilă care privesc statutul civil al persoanei, cum ar fi: acte şi certificate de naștere, de căsătorie, de deces, precum şi copii ale acestora, dosare de căsătorie, mențiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei, cu excepția situațiilor statistice referitoare la actele şi faptele de stare civilă.

4. Documentele de identitate precum şi documentele care au stat la baza eliberării acestora.

5. Dosare de schimbare de nume pe cale administrativă, rectificare, anulare, completare, transcriere certificate de stare civilă, înregistrare tardivă a naşterii, moarte prezumată.

6. Prelucrările de date cu caracter personal, fără consimţământul persoanei vizate.

7. Procesele verbale de constatare şi sancționare a contravențiilor.

8. Certificatele de urbanism  împreună cu documentația prevăzută de lege pentru eliberarea acestora precum şi cererile prin care au fost  solicitate, cu excepția planurilor de situație.

9. Autorizaţiile de construire împreună cu documentația prevăzută de lege pentru eliberarea acestora, precum şi cererile prin care au fost solicitate, cu excepția planurilor de situație.

10. Reclamaţiile şi sesizările adresate Consiliului Local şi Primăriei  Oraşului Valea lui Mihai de către persoane fizice, fără acordul semnatarilor.

11. Informaţii cu privire la impozitele şi taxele locale, alte obligații ale plătitorilor, care ţin de păstrarea secretului fiscal.

12. Informaţii primite de la bănci, organe  de poliţie, instituţii care gestionează registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidențial.

13. Documentele care se întocmesc potrivit Legii protecţiei civile nr. 481/2004 – republicată, precum şi documentele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, întocmite in baza actelor normative în vigoare.

14. Documentele care se întocmesc în baza Legii nr.132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public.

15. Informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate16. Rapoartele de audit intern şi procesele  de control financiar.

17.  Contractele civile, contractele administrative, dacă acestea conţin date cu caracter personal, clauze de confidenţialitate.

18.  Documentele care privesc persoane fizice, care fac obiectul unor cauze aflate pe rolul instanțelor judecătorești ori care au făcut  obiectul unor dosare soluționate definitiv şi irevocabil de către acestea.

19. Documentele care privesc persoane fizice aflate în dosarele constituite potrivit Legii nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în dosarele depuse potrivit  Legii nr. 10 / 2001.

20.  Documente care privesc persoane fizice aflate în arhiva proprie .

21.  Informaţii privind datele personale ale salariaților din aparatul propriu al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, daca actele normative în vigoare        nu prevăd altfel.

22.  Informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale.

23.  Informațiile cu privire la datele personale, dacă accesul la acestea nu este reglementat prin lege.

24.  Informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.

k) Rapoarte privind aplicarea Legii nr. 544/2001 în cadrul Primăriei ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI