Hotărâri – 2017

Nr. crt.Data Descriere
100 22.12.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2018 o locuinţă socială
099 22.12.2017 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip ANL şi prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip ANL
098 22.12.2017 H O T Ă R Â R E privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.57/2017
097 22.12.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr.2 la Contractul de asistenţă juridică încheiat cu d-na Pop Lavinia – avocat
096 22.12.2017 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.73/2013
09522.12.2017H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 29 noiembrie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 22 decembrie 2017
094 29.11.2017 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2017
093 29.11.2017 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2017
092 29.11.2017 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L.
091 29.11.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2017
090 Anexa2 29.11.2017 Anexa 2 la Hotărâre 90 din 29.11.2017
090 Anexa 1 29.11.2017 Anexa 1 la Hotărâre 90 din 29.11.2017
090 29.11.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai şi al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor – Valea lui Mihai
089 Anexa 29.11.2017 Anexa la Hotărâre 89 din 29.11.2017
089 29.11.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor
08829.11.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 20 noiembrie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 29 noiembrie 2017
087 20.11.2017 H O T Ă R Â R E privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului Aşezământ cultural şi teren aferent şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor
086 Anexa 20.11.2017 Anexa la Hotărâre 86 din 20.11.2017
086 20.11.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor
08520.11.2017H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 31 octombrie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 20 noiembrie 2017
084 31.10.2017 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale
083 31.10.2017 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip ANL
082 31.10.2017 H O T Ă R Â R E privind modificarea cuantumului lunar al contribuţiei de întreţinere în Centrul de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora
081 31.10.2017 H O T Ă R Â R E privind respingerea cererii de scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale
080 31.10.2017 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2017
079 31.10.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului III 2017
078 31.10.2017 H O T Ă R Â R E privind darea în administrare către Consiliul Local al Municipiului Marghita a unei părţi din imobilul situat în Oraşul Valea lui Mihai, str. Republicii nr.29, înscris în CF nr. 50692, nr. cadastral 50692, proprietate publică a U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai
077 31.10.2017 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor
07631.10.2017H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 septembrie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 31 octombrie 2017
075 27.09.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai, a parteneriatului şi a contribuţiei proprii aferentă Oraşului Valea lui Mihai la proiectul „Building bicycle road between Vámospércs and Valea lui Mihai” (Construirea unui drum de bicicleta între Vámospércs şi Valea lui Mihai) finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020 și a asigurării fondurilor necesare implementării proiectului
074 Anexa 27.09.2017 Anexa la Hotărâre 74 din 27.09.2017
074 27.09.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai la proiectul:Îmbunătăţirea mediului urban în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor,a Studiului de fezabilitate şi a cheltuielilor legate de proiect
073 Anexa 27.09.2017 Anexa la Hotărâre 73 din 27.09.2017
073 27.09.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Registrului local al Spaţiilor verzi din Orașul Valea lui Mihai
072 27.09.2017 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială
071 27.09.2017 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unor locuinţe tip A.N.L. destinate închirierii situate în Oraşul Valea lui Mihai, str. Iancu de Hunedoara (Hunyadi Janos) şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L.
070 27.09.2017 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai în Consiliul de administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei al unităţilor şcolare din oraşul Valea lui Mihai
069 27.09.2017 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2017
068 27.09.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 31 august 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 septembrie 2017
06727.09.2017H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
066 31.08.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
065 31.08.2017 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unei locuinţe sociale
064 31.08.2017 H O T Ă R Â R E privind prelungirea contractului de închiriere pentru sediu de partid
06331.08.2017H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 01 august 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 31 august 2017
062 Anexa 01.08.2017 Anexa la HOTĂRÂRE 62 din 01.08.2017
062 01.08.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai – Realizare rețele canalizare menajeră pe următoarele străzi: Kalvin Janos; Kolcsey Ferenc; Avram Iancu; Vorosmarti Mihaly; Ady Endre; Republicii; Gheorghe Doja; Târgului; Izvorului; Breslelor; Fabricii; Szent-Gyorgyi Albert; Băncii; Arpad; George Coșbuc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor”
061 Anexa2 01.08.2017 Anexa 2 la HOTĂRÂRE 61 din 01.08.2017
061 Anexa 1 01.08.2017 Anexa 1 la HOTĂRÂRE 61 din 01.08.2017
061 01.08.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai – Canalizare apă menajeră pe străzile: Kossuth Lajos, Erkel Ferenc, Deak Ferenc, Arany Janos, Nicolae Bălcescu, Petofi Sandor, Dr. Cozac Ludovic, Iosif Vulcan, Lucernei, Jozsef Attila, Kodaly Zoltan, Horea, Orban Balazs, 1 Decembrie, Bartok Bela, Bocskai Istvan, Charles Darwin, Crişan, Korosi Csoma Sandor, Zrinyi Miklos, Mihai Eminescu, Octavian Goga, Stejarului, Lalelelor, Konrad Roentgen, I.L. Caragiale, Salcâmului, Danko Pista, Ştrandului, II. Rakoczi Ferenc”
060 01.08.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 iulie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 01 august 2017
059 27.07.2017 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip ANL şi prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip ANL
058 27.07.2017 H O T Ă R Â R E privind desfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Valea lui Mihai
057 27.07.2017 H O T Ă R Â R E privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai şi al S.P.C.L.P. Valea lui Mihai
056 27.07.2017 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2017
055 27.07.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului II 2017
054 27.07.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor
05327.07.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 iunie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 iulie 2017
052 30.06.2017 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială
051 30.06.2017 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L.
050 30.06.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din oraşul Valea lui Mihai, pe anul 2017
049 30.06.2017 H O T Ă R Â R E privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale din oraşul Valea lui Mihai
048 30.06.2017 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai ca observator în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi directori adjuncţi din unităţile de învățământ preuniversitar de stat din oraşul Valea lui Mihai
047 30.06.2017 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2017
046 Anexa 30.06.2017 Anexa la hotărâre nr.46 din 30.06.2017
046 30.06.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Modernizarea străzilor Pazmany Peter, Breslelor, Zorelelor şi Bathory Istvan din Oraşul Valea lui Mihai”
045 Anexa 30.06.2017 Anexa la hotărâre nr.45 din 30.06.2017
045 30.06.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Modernizare str. Vorosmarty Mihaly, Oraş Valea lui Mihai, judeţul Bihor”
044 30.06.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 16 mai 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 iunie 2017
043 16.05.2017 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
042 16.05.2017 Conferirea unor distincţii DIPLOMA DE EXCELENŢĂ cu prilejul Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXV
041 16.05.2017 Aprobarea Programului-cadru al Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” – ediţia XXV
040 16.05.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia „PRO VALEA LUI MIHAI – ÉRMIHÁLYFALVÁÉRT EGYESÜLET” în vederea organizării Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXV
039 16.05.2017 H O T Ă R Â R E privind darea în administrare cu titlu gratuit Asociaţiei Intercomunitară Zona Nord – Vest a terenului în suprafaţă de 436 mp proprietatea publică a oraşului Valea lui Mihai, parte din imobilul – teren identificat prin nr. cadastral 52267 înscris în C.F. nr.52267 – Valea lui Mihai
03816.05.2017H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 aprilie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 16 mai 2017
037 28.04.2017 H O T Ă R Â R E privind repartizarea de locuinţe tip ANL destinate închirierii, situate în Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
036 28.04.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al Oraşului Valea lui Mihai”, a altor titluri şi distincţii personalităţilor cu merite deosebite
035 28.04.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului I. 2017
034 28.04.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2016
033 28.04.2017 H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2018
032 28.04.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea închirierii unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă
031 28.04.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor din proprietatea publică şi privată a oraşului Valea lui Mihai şi a documentaţiei de atribuire a contractului de închiriere
030 28.04.2017 H O T Ă R Â R E privind validarea mandatului de consilier local al d-lui TÓTH FERENCZ-CSABA
02928.04.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 martie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 aprilie 2017
028 Anexa 28.03.2017 Anexa la Hotărâre nr. 028 din 28.03.2017
028 28.03.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Îmbunătăţire Infrastructură apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai, judeţul Bihor”
027 28.03.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2017
026 28.03.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 februarie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 martie 2017
025 28.02.2017 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
024 Anexa28.02.2017Anexa la Hotărâre nr. 24 din 28.02.2017
024 28.02.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea construirii unui bazin didactic de înot în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor pe terenul cu nr. cad.50881 – proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai –
023 Anexa 28.02.2017 Anexa la Hotărâre nr. 23 din 28.02.2017
023 28.02.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Realizare rețele canalizare menajeră pe următoarele străzi: Kalvin Janos; Kolcsey Ferenc; Avram Iancu; Vorosmarti Mihaly; Ady Endre; Republicii; Gheorghe Doja; Târgului; Izvorului; Breslelor; Fabricii; Szent-Gyorgyi Albert; Băncii; Arpad; George Coșbuc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor”
022 Anexa 28.02.2017 Anexa la Hotărâre nr. 18 din 28.02.2017
022 28.02.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Staţie de pompare SP5 pentru apă uzată menajeră, Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor”
021 28.02.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
020 28.02.2017 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L.
01928.02.2017H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă socială şi prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială
018 Anexa 228.02.2017 Anexa 2 la Hotărâre nr. 18 din 28.02.2017
018 Anexa128.02.2017Anexa 1 la Hotărâre nr. 18 din 28.02.2017
018 28.02.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai
017 28.02.2017 H O T Ă R Â R E privind darea în folosinţă gratuită a unui imobil – teren Fundaţiei Sfântul Francisc
016 Anexa 2 28.02.2017 Anexa 2 la Hotărâre nr. 16 din 28.02.2017
016 Anexa 1 28.02.2017 Anexa 1 la Hotărâre nr. 16 din 28.02.2017
016 28.02.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea unui schimb de imobile
015 28.02.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor
014 28.02.2017 H O T Ă R Â R E privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Szentes Attila înainte de expirarea duratei normale a acestuia
01328.02.2017H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 ianuarie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 februarie 2017
012 27.01.2017 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea de locuinţe sociale
011 27.01.2017 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L
010 27.01.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2017 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001
009 27.01.2017 H O T Ă R Â R E privind propunerea calificativului evaluării performanţelor profesionale al Secretarului oraşului Valea lui Mihai, pentru anul 2016
008 Anexa 2 27.01.2017 Anexa nr. 2 la Hotărâre nr. 008 din 27. 01.2017
008 Anexa 1 27.01.2017 Anexa nr. 1 la Hotărâre nr. 008 din 27. 01.2017
008 27.01.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Modernizare str. Bethlen Gabor situată în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor”
007 27.01.2017 H O T Ă R Â R E privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Oraşului Valea lui Mihai a suprafeţei de 427 mp teren situat în Oraşul Valea lui Mihai, str. Republicii nr.30
006 27.01.2017 H O T Ă R Â R E privind atribuirea, în regim de închiriere a unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, pentru sediu al Biroului Parlamentar din oraşul Valea lui Mihai
005 27.01.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor
00427.01.2017H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 06 ianuarie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 ianuarie 2017
003 03.01.2017 H O T Ă R Â R E privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului Oraşului Valea lui Mihai a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.308.000 lei
002 03.01.2017 H O T Ă R Â R E privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2017-2018
00103.01.2017H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 21 decembrie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 06 ianuarie 2017