Hotărâri – 2016

Nr. crt.DataDescriere
056 21.12.2016 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială
055 21.12.2016 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L.
054 21.12.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2017 din fondul forestier proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei lemnoase, precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia
053 21.12.2016 H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2017
052 21.12.2016 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016
05121.12.2016H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 25 noiembrie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 21 decembrie 2016
050 25.11.2020 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință
049 25.11.2020 H O T Ă R Â R E privind stabilirea preţului de valorificare a masei lemnoase provenită din partida nr.30060 şi din partida nr. 30061
048 25.11.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2017 o locuinţă socială
047 25.11.2020 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unei locuinţe sociale
046 25.11.2020 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L, rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unei locuinţe tip A.N.L.
045 25.11.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC APA CANAL NORD VEST SA
044 25.11.2020 H O T Ă R Â R E privind modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord – Vest
043 25.11.2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la Contractul de asistenţă juridică încheiat cu d-na Pop Lavinia – avocat
042 25.11.2020 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016
041 25.11.2020 H O T Ă R Â R E privind alegerea modalităţii de gestiune a unor activităţi de salubrizare în oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor şi aprobarea Studiului de oportunitate a deciziei de delegare
04025.11.2020H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 octombrie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 25 noiembrie 2016
039 28.10.2016 H O T Ă R Â R E privind introducerea în domeniul public al Oraşului Valea lui Mihai a suprafeţei totale de teren de 224.573 mp amplasat în intravilanul oraşului Valea lui Mihai
038 28.10.2016 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială
037 28.10.2016 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L
036 28.10.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai
035 Anexa 28.10.2016 Anexa la Hotărâre nr. 35 din 28.10.2016
035 28.10.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Oraşului Valea lui Mihai , 2015-2020
034 28.10.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului III 2016
033 28.10.2016 H O T Ă R Â R E privind modificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016
032 28.10.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea închirierii unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă cu destinaţia: sedii de partide
03128.10.2016H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 septembrie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 octombrie 2016
030 30.09.2016 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială.
029 30.09.2016 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L.
028 30.09.2016H O T Ă R Â R E privind încetarea Contractului de comodat bun imobil situat în Valea lui Mihai, str. Bathory Istvan nr. 32, judeţul Bihor, nr.3802/2015
027 30.09.2016 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai în Consiliul de administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei al unităţilor şcolare din oraşul Valea lui Mihai
02630.09.2016 H O T Ă R Â R E privind stabilirea preţului de valorificare a masei lemnoase provenită din partida nr.30059
02530.09.2016H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016
02430.09.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 26 august 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 septembrie 2016
02330.09.2016H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local
02226.08.2016H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială, precum şi repartizarea unei locuinţe sociale
021 26.08.2016 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe tip ANL, precum şi repartizarea de locuinţe tip ANL destinate închirierii, situate în Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
020 26.08.2016 H O T Ă R Â R E privind modificarea componenţei Comisiei de negociere sau licitaţie publică, după caz, pe baza rapoartelor de evaluare, pentru: închiriere, concesionare imobile (terenuri + construcţii) din domeniul public al oraşului Valea lui Mihai, închiriere concesionare, vânzare bunuri mobile şi imobile din domeniul privat al oraşului Valea lui Mihai, achiziţii de imobile, active, acţiuni la societăţi comerciale în favoarea oraşului Valea lui Mihai
019 26.08.2016 H O T Ă R Â R E privind numirea domnului Csüri József în funcţia temporar vacantă de director al Centrului de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai
018 26.08.2016 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor
017 26.08.2016 H O T Ă R Â R E privind stabilirea preţului de valorificare a masei lemnoase provenită din partida nr.30058
016 26.08.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 08 iulie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 26 august 2016
01508.07.2016H O T Ă R Â R E privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului obiectivului de investiţii Reabilitare aşezământ cultural – Valea lui Mihai şi asigurarea condiţiilor în vederea executării acesteia
014 08.07.2016 H O T Ă R Â R E privind încetarea înainte de termen a Contractului de prestări servicii privind gospodărirea deşeurilor menajere în oraşul Valea lui Mihai, nr.425/2000
013 08.07.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea conducerii interimare a Centrului de asistenţă medico-socială – Valea lui Mihai
012 08.07.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai
011 08.07.2016 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului nr.55/2011
010 08.07.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor economici rezultați în urma actualizării Devizului General pentru obiectivul „Proiectarea şi execuţia staţiei de epurare a apelor uzate şi tratare a apei potabile al oraşului Valea lui Mihai” finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală
009 08.07.2016 H O T Ă R Â R E privind respingerea unor cereri de scutire de plată a impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016
008 08.07.2016 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016
00708.07.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 23 iunie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 08 iulie 2016
006 23.06.2016 H O T Ă R Â R E privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai
005 23.06.2016 H O T Ă R Â R E privind alegerea viceprimarului
004 23.06.2016 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local
003 23.06.2016 H O T Ă R Â R E privind constituirea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai
002 23.06.2016 H O T Ă R Â R E privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 05 iunie 2016, ce compun Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai
00123.06.2016H O T Ă R Â R E privind alegerea Comisiei de validare
042 25.05.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Actului adiţional nr. 11 la Contractul de lucrări nr. 4162/05 noiembrie 2007
041 25.05.2016 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe tip ANL destinate închirierii, situate în Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
040 25.05.2016 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială
039 25.05.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai
038 25.05.2016 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016
037 25.05.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent trimestrului I 2016
03625.05.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2015
03525.05.2016H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 29 aprilie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 25 mai 2016
034 29.04.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia REKAB din oraşul Valea lui Mihai, str. Zrinyi Miklos nr.6
033 29.04.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Programului-cadru al Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” – ediţia XXIV
032 29.04.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia „PRO VALEA LUI MIHAI – ÉRMIHÁLYFALVÁÉRT EGYESÜLET” în vederea organizării Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXIV
031 29.04.2016 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor
03029.04.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 31 martie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 29 aprilie 2016
029 31.03.2016 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip ANL, situată în Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
028 31.03.2016 H O T Ă R Â R E prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială
027 31.03.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din oraşul Valea lui Mihai, pe anul 2016
026 31.03.2016 H O T Ă R Â R E privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale din oraşul Valea lui Mihai
025 31.03.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016
024 31.03.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procedurii de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţe copiilor proveniţi din familii defavorizate şi de soluţionare a situaţiilor identificate
023 31.03.2016 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016
02231.03.2016H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 22 martie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 31 martie 2016
02122.03.2016H O T Ă R Â R E privind aderarea Oraşului Valea lui Mihai ca membru în Asociația Grupul de Acțiune Locală Bihor de pe lângă frontiera cu Ungaria, respectiv participarea Oraşului Valea lui Mihai la implementarea Măsurii 19 – Dezvoltarea locală LEADER, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
020 22.03.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 26 februarie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 22 martie 2016
01926.02.2016H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai
018 26.02.2016 H O T Ă R Â R E privind stabilirea preţului de valorificare a masei lemnoase provenită din partida nr.30057 din fondul forestier proprietate publică a U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai
017 26.02.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara)
016 26.02.2016 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţe tip ANL şi repartizarea de locuinţe tip ANL destinate închirierii, situate în Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
015 26.02.2016 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unor locuinţe sociale şi prelungirea unor contracte de închiriere locuinţe sociale
014 26.02.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai
01326.02.2016H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016
01226.02.2016H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 17 februarie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 26 februarie 2016
011 17.02.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor economici rezultați în urma actualizării Devizului General ca urmare a reducerii T.V.A la cota de 20% pentru obiectivul „Proiectarea şi execuţia staţiei de epurare a apelor uzate şi tratare a apei potabile al oraşului Valea lui Mihai” finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală
010 17.02.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor economici rezultați în urma actualizării Devizului General ca urmare a reducerii T.V.A la cota de 20% pentru obiectivul „Îmbunătăţirea infrastructură de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai, oraş Valea lui Mihai” finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală
009 17.02.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor economici rezultați în urma actualizării Devizului General ca urmare a reducerii T.V.A la cota de 20% pentru obiectivul „Execuţia reţelei de distribuţie a apei potabilă şi a reţelei de canalizare ale oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor – zona DN19 şi DN19C” finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală
00817.02.2016H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 ianuarie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 17 februarie 2016
00727.01.2016H O T Ă R Â R E privind propunerea calificativului evaluării performanţelor profesionale al Secretarului oraşului Valea lui Mihai, pentru anul 2015
00627.01.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2016 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001
00527.01.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2016-2017
00427.01.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Canalizare menajeră str. Munkacsy Mihaly, str. Bethlen Gabor si str. Bem Jozsef, Orașul Valea lui Mihai”
00327.01.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Metodologiei privind stabilirea preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai şi a preţului de valorificare a masei lemnoase provenită din partida nr.30056
00227.01.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent trimestrului IV 2015
00127.01.2016 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 23 decembrie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 ianuarie 2016