ANUNȚ

        U.A.T. Orașul Valea lui Mihai cu sediul in localitatea Valea lui Mihai, Calea Revoluției nr.2, județul Bihor organizează concurs, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante de director al Centrului de asistență medico – socială Valea lui Mihai. Concursul se va desfășura la sediul Primăriei orașului Valea lui Mihai.

        Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

        Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și ocupării funcției sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime în funcție de conducere: minim 5 ani –  a unei unități sanitare sau a unei unități de asistență medico – socială;

– absolvirea unui curs de management spitalicesc;

        Dosarele de participare la concurs se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Primăriei orașului Valea lui Mihai.

        Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • proba scrisă: 14 decembrie 2020, ora 10,00 la sediul Primăriei orașului Valea lui Mihai
 • proba interviu: 16 decembrie 2020, ora 12,00 la sediul Primăriei orașului Valea lui Mihai

        Relații suplimentare se pot obține la sediul  Primăriei orașului Valea lui Mihai, telefon: 0259/355216.

Dosarul de concurs

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

        Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. În cazul documentului prevăzut la pct.5, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

        Actele prevăzute la pct. 3-4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE

 1. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ republicată, cu modificările și completările ulterioare – TITLUL V: Autorităţile administraţiei publice locale
 2. H.G.nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale
 3. Instrucţiunile nr. 1/507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003
 4. O.G.nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 5. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătaţii, republicată
 6. H.G.nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
 7. H.G. nr.1007/2005 privind modificarea H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 10 / 44 Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
 8. H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale
 9. H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară
 10. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare ulterioare;