Anunț – 04 februarie 2021

U.A.T. Orașul Valea lui Mihai cu sediul în localitatea Valea lui Mihai, Calea Revoluției nr.2, județul Bihor organizeaza concurs, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011  pentru ocuparea funcției contractuale vacante de consilier, grad Profesional 1A, 1/2 norma în cadrul Serviciului întreținere patrimoniu, spații verzi și protecția mediului. Concursul se va desfășura la sediul Primăriei orașului Valea lui Mihai.

Candidatii trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin  H.G.  nr. 286/2011,  cu modificările și completările ulterioare.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si ocuparii postului sunt:

 • studii universitare de Iicență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de Iungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul inginerie;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;

Dosarele de participare la concurs se depun în termen de 10 zile lucrștoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Primăriei orașului, Valea lui Mihai.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • proba scrisă: 26 februarie 2021, ora 10,00 la sediul Primăriei orașului Valea lui Mihai
 • proba interviu: 3 martie 2021, ora 12,00 la sediul Primăriei orașului Valea lui Mihai

Bibliografia și relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Valea lui Mihai, telefon: 0259/355216.

Documentele  solicitate candidaților  pentru întocmirea  dosarului de concurs.  Conform art. 6 din H.G.nr.286  din 23 martie 2011 (cu modificările și completările  ulterioare, în vederea înscrierii  la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele  documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • dosar plic

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul organizat în vederea ocupării postului contractual vacant  de consilier, grad profesional IA, 1/2 normă în cadrul Serviciului întreținere patrimoniu, spații verzi  şi protecţia mediului din aparatul de specialitate al Primarului orașului Valea lui Mihai

 1.  Constituţia României;
 2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Partea III: Titlul III, Titlul IVși Titlul V art.105 -164 și art.195 – 200, Partea VI: Titlul I și Titlul II și Partea VII;
 3. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii  – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 6. H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 7. H.G. nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;