AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI (sezonul rece)

MĂSURI DE SPRIJIN CONFORM LEGII NR. 226/2021-CONSUMATORUL VULNERABIL

Cui se adresează?

 • familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietățI sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure. Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE (lunar, tot anul)

Cui se adresează?

 • familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei /persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure.
 • tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței.
 • Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

MĂSURĂ DE COMPENSARE CONFORM O.U.G. nr. 118/2021

PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI GAZE NATURALE (sezonul rece)

Cui se adresează?

 • consumatorului casnic care indeplinește anumite criterii de consum, după cum urmează: energia electrică pentru un consum cuprins între 150 kwh – 1.000 kwh și gaze naturale pentru un consum cuprins între 80m3-1000m3

Compensarea se acordă de către furnizor, direct pe factură, fără a fi necesară depunerea unei cereri.

CARE SUNT TIPURILE DE ENERGIE PENTRU CARE SE ACORDĂ MĂSURILE DE SPRIJIN?

 • termică în sistem centralizat
 • electrică
 • gaze naturale
 • combustibili solizi și/sau petrolieri

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ACORDARE PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE?

 • numai pentru un singur sistem de încălzire
 • numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei
 • numai pentru o singură locuinţă (pentru locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă)
 • numai titularului contractului/convenţiei individuale încheiat/încheiate cu furnizorul
 • numai consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi au contracte valabile de furnizare a energiei electrice (în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică)

CARE SUNT SUMELE DECONTATE SI PLAFOANELE DE VENITURI PRIVIND AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ?

Venit mediu lunar

pe membru de familie sau persoana singură

Suma decontată de AJPIS furnizorului (% din valoarea facturii)

Mai mic de 200 lei

100%

Intre 200,1 si 320 lei

90%

Intre 320,1 si 440 lei

80%

Intre 440,1 si 560 lei

70%

Intre 560,1 si 680,1 lei

60%

Intre 680,1 lei si 920 lei

50%

Intre 920, 1 si 1040 lei

40 %

Intre 1040,1 lei si 1160 lei

30%

Intre 1160,1 si 1280 lei

20%

Intre 1280,1 si 1386 lei –pe membru de familie

10%

Intre 1280,1 si 2053 lei pentru persoana singura

10%

CARE SUNT SUMELE DECONTATE PRIVIND SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE ?

Sursa de energie utilizată

Suma fixa acordată lunar (lei)

Energie electrica

30 lei

Gaze naturale

10 lei

Energie termica

10 lei

Combustibili solizi si/sau petrolieri

20 lei

EXCEPȚIE

Atunci când singura sursa de energie utilizată este cea electrică

70     lei (lunar)

De exemplu: Dacă o familie se încălzește cu energie termică, pentru prepararea hranei folosește gazele naturale, iar pentru iluminat folosește energie electrică, va beneficia de 10lei+10lei+30lei = 50 lei.

Ceea ce înseamnă că suplimentul se acordă cumulat, în funcție de sursele de energie utilizate.

CUM POT OBȚINE AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIRE/ SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE?

Prin completarea aceluiași formularului de cerere-declarație pe propria răspundere (aici), similar celui utilizat anii anteriori.

UNDE GĂSESC FORMULARUL DE CERERE-DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE?

 • La sediul primăriei localității pe raza careia se află locuința
 • Pe pagina de Internet a primăriei localității pe raza careia se află locuința, a agențiilor județene pentru plăți și inspecție social, precum și a Ministerului Muncii și Protecției Sociale

 CUM COMPLETEZ FORMULARUL?

În formular se vor menționa corect următoarele informații:

 • toți membrii familiei
 • toate veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară lunii depunerii cererii
 • toate bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat, numărul de camere ale locuinței
 • sistemul de încălzire utilizat
 • toate datele referitoare la terenuri, animale și păsări din gospodărie*

*Se vor completa toate câmpurile astfel încât să cuprindă toate informațiile prevăzute în ANEXA 4 la H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

 CINE MĂ POATE AJUTA SĂ COMPLETEZ FORMULARUL?

 • Asistentul social din cadrul primăriei
 • VERDE CONSUMATOR VULNERABIL: 0800.86.86.22

UNDE DEPUNE FORMULARUL?

La primăria pe raza căreia are locuința solicitantul, astfel:

 • personal
 • electronic
 • transmis prin poștă

 Persoanele care vor utiliza formularul de cerere-declarație pe propria răspundere în format electronic de tip PDF inteligent, îl vor putea completa direct pe calculatorul personal, și ulterior:

 • îl pot lista, semna și apoi depune/transmite prin poștă către primărie;
 • îl pot semna electronic ori scana, după caz, și transmite electronic către primării

Conținutul prezentului material de informare reprezintă doar o sinteză din prevederile Legii nr.226/2021, respectiv OUG 118/2021.

Acte necesare pentru obţinerea ajutorului de încălzire a locuinţei

 

           Cerere – Declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială (cerere tip de la primărie)

             Copie după actele de identitate ale persoanei singure, respectiv ale membrilor de familie sau alte persoane care au domiciliul la adresa respectivă, certificate de naştere pentru copiii cu vârsta sub 14 ani, certificat de căsătorie, hotărâre / sentinţă de divorţ, certificat de deces a soţului / soţiei – unde este cazul

             Adeverinţă de venit de la Finanţe Marghita pentru toţi membrii de familie cu vârsta de peste 18 ani

         Adeverinţă cu venitul net + tichetele de masă de la locul de muncă, copie cupon de pensie, indemnizaţii şi orice alte venituri pe care le realizează persoana singură / alţi membrii ai familiei

              Copii după actele doveditoare a calităţii de proprietar a imobilului

         Adeverinţă de la registrul agricol din cadrul primăriei cu suprafaţa terenului agricol aflat în proprietate

             Copie a talonului autoturismului aflat în posesie – dacă este cazul

             Copie a ultimei facturi de furnizare a energiei termice / energiei electrice / gazelor naturale

         Declaraţie pe propria răspundere că nu deţine depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei (formular tipizat de la primărie)

           Adeverinţă de la facultate în cazul studenţilor şi declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venit

            Dosar cu şină

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *