Ajutorul de încălzire pentru sezonul rece pentru populația devaforizată – măsuri de sprijin conform legii nr. 226/2021-consumatorul vulnerabil

Ajutorul pentru încălzirea locuinței (sezonul rece – perioada 01 noiembrie 2022- 31 martie 2023)

Cui se adresează?

 • familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure. Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

Suplimentul pentru energie (lunar, tot anul)

Cui se adresează?

 • familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei /persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure.
 • tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței.
 • Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

 Care sunt condițiile de acordare pentru ajutorul de încălzire?

 • numai pentru un singur sistem de încălzire
 • numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei
 • numai pentru o singură locuinţă (pentru locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă)
 • numai titularului contractului/convenţiei individuale încheiat/încheiate cu furnizorul
 • numai consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi au contracte valabile de furnizare a energiei electrice (în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică)

Care sunt sumele decontate si plafoanele de venituri privind ajutorul pentru încălzirea locuinței?

 

Limite de venituri (lei) Cuantum ajutor

gaze naturale (lei)

Cuantum ajutor energie electrică (lei) Cuantum ajutor combustibili solizi sau petrolieri (lei)
Până la 200 lei

(100 %)

250

500

320

200,1 – 320 (90 %)

225

450

288

320,1 – 440 (80 %)

200

400

256

440,1 – 560 (70 %)

175

350

224

560,1 – 680 (60 %)

150

300

192

680,1 – 920 (50 %)

125

250

160

920,1 – 1.040 (40 %)

100

200

128

1.040,1 – 1.160 (30 %)

75

150

96

1.160,1 – 1.280 (20 %)

50

100

64

1.280,1 – 1.386 (10 %) – pe membru de familie

25

50

32

1.280,1 – 2.053 (10 %) – persoana singură

25

50

32

Care sunt sumele decontate privind suplimentul pentru energie ?

Sursa de energie utilizată Suma fixa acordată lunar (lei)
Energie electrica 30 lei
Gaze naturale 10 lei
Energie termica 10 lei
Combustibili solizi si/sau petrolieri 20 lei
EXCEPȚIE
Atunci când singura sursa de energie utilizată este cea electrică 70   lei (lunar)

 De exemplu: Dacă o familie se încălzește cu energie termică, pentru prepararea hranei folosește gazele naturale, iar pentru iluminat folosește energie electrică, va beneficia de 10lei+10lei+30lei = 50 lei.

Ceea ce înseamnă că suplimentul se acordă cumulat, în funcție de sursele de energie utilizate.

 Cum pot obține ajutorul pentru încălzire/ suplimentul pentru energie?

Prin completarea aceluiași formularului de cerere-declarație pe propria răspundere, similar celui utilizat anii anteriori.

 Unde găsesc formularul de cerere-declarație pe propria răspundere?

 • La sediul primăriei localității pe raza careia se află locuința
 • Pe pagina de internet a primăriei localității pe raza careia se află locuința, a Agenției Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială- Bihor, precum și a Ministerului Muncii si Protecției Sociale (descarca aici).

 Cum completez formularul?

În formular se vor menționa corect următoarele informații:

 • toți membrii familiei
 • toate veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară lunii depunerii cererii
 • toate bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat, numărul de camere ale locuinței
 • sistemul de încălzire utilizat
 • toate datele referitoare la terenuri, animale și păsări din gospodărie*

*Se vor completa toate câmpurile astfel încât să cuprindă toate informațiile prevăzute în ANEXA 4 la H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

 – Tel.verde consumator vulnerabil: 0800.86.86.22

Documente necesare pt. acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie:

 1. Cerere – Declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială (formular tipizat primărie).
 2. Declarație pe propria răspundere (formular tipizat primărie).
 3. Acte doveditoare privind componența familiei în termen de valabilitate (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu locul de consum):
 4. Buletin / carte de identitate pentru toți membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani;
 5. Certificate de naștere pentru toți membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
 6. Certificat de căsătorie – după caz;
 7. Certificat de deces sau certificat / sentință / hotărâre judecătorească de divorț – după caz;
 8. Livretul de familie;
 9. Hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încuviințare a adopției; hotărârea judecătorească / hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului sau plasamentului în regim de urgență; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau dispoziția autorității tutelare, potrivit legii – după caz;
 10. Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentat legal al persoanei minore – după caz;
 11. Hotărârea judecătorească prin care soțul / soția este declarat / declarată dispărut / dispărută; hotărârea judecătorească prin care soțul / soția este arestat / arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor – după caz;
 12. Pentru solicitanţii care au flotant pe raza orașului Valea lui Mihai este necesară prezentarea unei negaţii de la primăria de domiciliu că nu au solicitat ajutor de încălzire a locuinţei / supliment pentru energie, Certificatul de atestare fiscală precum şi Adeverinţa din Registrul Agricol, eliberate de aceeaşi instituție.
 13. Acte doveditoare privind veniturile familiei (realizate în luna anterioară depunerii cererii):
 14. Adeverință de la locul de muncă care să ateste venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii inclusiv valoarea tichetelor de masă, tichetelor cadou, de vacanță și de creșă, norma de hrană sau alte bonificații – după caz;
 15. Decizie de încetare a contractului de muncă pentru persoanele solicitante care au fost încadrate în muncă în anul 2022, dar care la momentul depunerii cererii au Contractul de muncă încetat;
 16. Cupon alocații de stat pentru copii, alocații suplimentare pentru familiile cu copii, alocații de întreținere sau plasament pentru copiii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți, pensie alimentară, indemnizație pt. creșterea copilului sau Decizie AJPIS, ajutor social etc. – după caz;
 17. Cupon indemnizație de șomaj și carnet de șomer sau adeverință AJOFM – după caz;
 18. Cupon pensie pentru limită de vârstă / pensie anticipată / pensie anticipată parțial / pensie de invaliditate / pensie de urmaș sau orice tip de pensie – după caz;
 19. Cupon indemnizație lunară și buget personal complementar / indemnizație de însoțitor pentru persoana cu handicap și certificatul de încadrare în grad de handicap – după caz;
 20. Creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent – după caz;
 21. Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri, mobile ori imobile se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea, precum și veniturile care se pot obține din valorificarea bunurilor respective – după caz;
 22. Adeverință eliberată de Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF (venit, activități independente, persoane fizice autorizate, asociat unic, chirii etc.) pentru toți membrii familiei cu vârsta de peste 18 ani, respectiv de peste 16 ani pentru copiii care nu frecventează o formă de învățământ;
 23. Contractul de muncă în cazul persoanelor care realizează venituri în străinătate sau dovada veniturilor realizate în străinătate – după caz;
 24. Adeverință de la unitățile bancare în cazul persoanelor care au depozite bancare din care să rezulte valoarea acestora;
 25. Declarație notarială pentru persoanele care nu realizează venituri;
 26. Pentru titularii cererilor, persoane singure, care nu realizează venituri se va anexa o dovadă (ex. facturi utilităţi) şi declaraţie notarială privind veniturile din care îşi plătesc utilităţile etc., venituri care se vor consemna la codul 78 (alte venituri) din Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere.
 27. Adeverință școlară din care să rezulte situația privind frecventarea cursurilor respectiv a activităților organizate de grădiniță, precum și dacă beneficiază de drepturi CES sau burse de orice tip și cuantum.
 28. Adeverinţă de la facultate pentru studenţi cu menţiunea dacă urmează o formă de învăţământ cu taxă şi valoarea taxei de studiu.
 29. Dovada spațiului locativ, acte de proprietate bunuri mobile: titlu de proprietate; contractul de vânzare-cumpărare; contractul de donaţie; contractul de vânzare-cumparare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de abitaţie, uz sau uzufruct viager; contractul de schimb de locuinţe; contractul (convenţia) de partaj voluntar; contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră; contractul de închiriere (locaţiune); contractul de comodat (împrumutul de folosinţă); certificatul de moştenitor; hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind constatarea dreptului de proprietate; autorizaţia de construcţie ori contractul de construire, a unui imobil tip locuintă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară – după caz.
 30. În cazul în care solicitantul este un membru de familie major care nu are calitatea de proprietar sau chiriaş, acesta va prezenta împuternicirea legală (notarială) din partea proprietarului sau a titularului contractului de închiriere, dovedind totodată că are domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul de încălzire a locuinței și / sau suplimentul pentru energie.
 31. Acte de proprietate bunuri imobile: talon autoturism / motocicletă / autovehicul, carte de identitate a acestora, certificat de înmatriculare etc.
 32. Certificat de atestare fiscală pentru toți membrii familiei cu vârsta de peste 18 ani – Biroul impozite și taxe.
 33. Adeverință din care să rezulte bunurile pe care le are în proprietate și suprafața terenului agricol aflat în proprietate, starea materială – Registrul agricol.
 34. Ultima factură emisă de furnizorul de energie electrică / gaze naturale.
 35. În cazul ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică este necesară prezenterea contractului cu furnizorul şi ultima factura emisă.
 36. Alte acte doveditoare – după caz.
 37. Dosar cu șină.

Nu se vor înregistra cereri cu venituri 0!

Toate actele se vor prezenta atât în copii cât și în original!

Dosarele se poate preda începând cu data de 01 noiembrie 2022 până la data de 20 noiemberie 2022!

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *