A N U N Ț – concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante

Școala Gimnazială „Zelk Zoltán” Valea lui Mihai, cu sediul în localitatea Valea lui Mihai, Str. Ady Endre nr. 6, jud. Bihor, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Muncitor II M

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Administrativ

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de Muncitor II M sunt:

-Studii: medii minim 10 clase

-Vechimea în muncă: 10 ani.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt.ActivităţiData
1.Publicarea anunțului20.03.2024
2.Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială „Zelk Zoltan” Valea lui Mihai, cu sediul în localitatea Valea lui Mihai, Str. Ady Endre nr. 6, jud. Bihor03.04.2024,
ora 15.00
3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs05.04.2024,
ora 15.00
4.Afișarea rezultatelor selecției dosarelor08.04.2024,
ora 10.00
5.Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției  dosarelor09.04.2024,
ora 10.00
6.Afişarea rezultatului soluționării contestaţiilor10.04.2024,
ora 10.00
8.Susţinerea probei practice15.04.2024,
ora 10.00
9.Afişarea rezultatului probei practice15.04.2024,
ora 13.00
10.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice15.04.2024,
ora 15.00
11.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor15.04.2024,
ora 16.00
12.Susţinerea interviului16.04.2024,
ora 10.00
13.Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului16.04.2024,
ora 13.00
14.Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului16.04.2024,
ora 15.00
15.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor16.04.2024,
ora 16.00
16.Afişarea rezultatului final al concursului16.04.2024,
ora 17.00

BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant – Muncitor II M

Bibliografia

• OMEC nr. 5447 din 31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) – Titlul IV Personalul unităților de învățământ – Capitolul III – Personalul nedidactic

• Legea sănătății și securității în muncă 319/2006 cu modificările și completările ulterioare

Capitorul IV – Obligaţiile lucrătorilor;

• . Legea 477/2004 – Privind codul de conduita a personalului din instituțiile publice ;

• . Legea 53/2003 actualizata: Codul muncii ,, Răspunderea disciplinară”

• . Legea 307/2006 privind apararea împotriva

• . Florescu: ,,Cartea instalatorului de rețele de apă și canalizare “ Editura tehnică, București,

• Vintilă: ,, Instalații tehnico-sanitare și de gaze “.

• Dina : ,, Instalații de încălzire, sanitare și gaze “ ( Exploatare , Intreținere, Reparații ), Editura Tehnică, Bucuresti , 1974.

• Ursea : ,, Ghid practic pentru electricieni “ , Editura Tehnica, 2004

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant – Muncitor II M

• Exploatarea instalațiilor electrice, sanitare, de încălzire, și a echipamentelor aferente acestora,

• Reglementări privind apărarea împotriva incendiilor, paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția

• persoanelor, norme de protecție a muncii,

• Defecțiuni, incidente, avarii la instalații electrice, sanitare, de încălzire, etc.

• Securitatea și sănătatea în muncă, PSI.

            Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: https://zelkzoltanvlm.ro/, persoană de contact: Corodi Ioana Liliana, funcția secretar, având numărul de telefon 0259.355.085.

Director,

Prof. Varga Robert

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *