Concurs în vederea ocupării funcției vacante de muncitor necalificat – martie 2021

A N U N Ț – 17 martie 2021

Primăria orașului Valea lui Mihai cu sediul în localitatea Valea lui Mihai, Calea Revoluției nr.2, județul Bihor organizează concurs, în conformitate cu prevederile H.G.nr.286/2011 pentru ocuparea postului contractual vacant, pe durată nedeterminată de muncitor necalificat treapta profesională I în cadrul Serviciului întreținere patrimoniu, spații verzi  şi protecţia mediului.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

         Condiţii specifice de participare la concurs:

  • studii medii/generale;
  • vechime în muncă – 5 ani;

         Dosarele de participare la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a și trebuie să conțină documentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare

         Proba practică: în data de 08 aprilie 2021, ora 10,00 la sediul Primăriei orașului Valea lui Mihai

         Proba interviu: în data de 13 aprilie 2021, ora 12,00 la sediul Primăriei orașului Valea lui Mihai

         Relaţii suplimentare la sediul Primăriei orașului Valea lui Mihai, telefon 0259/355216.

Documentele  solicitate candidaților  pentru întocmirea  dosarului de concurs.  Conform art. 6 din H.G.nr.286  din 23 martie 2011 (cu modificările și completările  ulterioare, în vederea înscrierii  la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele  documente:

  • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae;
  • dosar plic