ANUNȚ

24. Iulie 2012

Consiliul local al oraşului Valea lui Mihai anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Centrului de asistenţă medico – socială Valea lui Mihai, pe perioadă determinată. Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei oraşului Valea lui Mihai.

 

Consiliul local al oraşului Valea lui Mihai anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Centrului de asistenţă medico – socială Valea lui Mihai, pe perioadă determinată. Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei oraşului Valea lui Mihai.

 

Condiţii de participare la concurs:

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;

- cel puţin 3 ani vechime în funcţie de conducere:

-  absolvirea unui curs de management spitalicesc

 

 Probele stabilite pentru concurs sunt următoarele:

- selectarea dosarelor de concurs ale candidaţilor

- proba scrisă

- proba de interviu

 

                       Perioada de desfăşurare a concursului este:

                        - dosarele de concurs se pot depune până în data de 07.08.2012 inclusiv

                         - selectarea dosarelor de concurs pe baza îndepliniri condiţiilor de participare în data de 10.08.2012, ora 15,00

                        -  proba scrisă în data de 06.09.2012, ora 10,00

                          -  proba de interviu în data de 10.09.2012,  ora 10,00

 

Informaţii suplimentare la sediul primăriei, Calea Revoluţiei nr.2, telefon 0259/355216,

 

Dosarul de înscriere  va conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d)copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

h)alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

 

 

 

 Valea lui Mihai, la 24 iulie 2012ANUNȚ 2

7. August 2012

Oraşul Valea lui Mihai.organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai după cum urmează: - consilier grad profesional superior în cadrul Biroului dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură; - inspector grad profesional asistent în cadrul Compartimentul asistenţă socială; - inspector grad profesional principal în cadrul Compartimentului management local, achiziţii publice;

Anunti pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent

8. Octombrie 2012

ANUNŢ Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai. după cum urmează:

Invitație la expoziția de încheiere a Taberei Internaționale de Artă

30. Iunie 2012

Vă invităm cu drag la expoziția de încheiere a Taberei Internaționale de Artă, Valea lui Mihai

Programul Festivalului 2012

8. Mai 2012

“Salcâmului în floare” ediţia a XX-a 2012

 
 
În cazul unor eventuale probleme de protecția consumatorilor accesați:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Toate drepturile rezervate ©
Orașul Valea lui Mihai
Hosted by: